Občni zbor PGD Blagovica 2020 v novem gasilskem centru

V PGD Blagovica so težko pričakovali dan, ko se bodo lahko skupaj zbrali na občnem zboru v novem Gasilskem centru v Blagovici. Na njihovi spletni strani so v začetku septembra 2018 zapisali: »Minilo je nešteto delovnih vikendov, dni in nenazadnje tudi ur, ki smo jih gasilci pustili v Blagovici, vedno z mislijo, da gre za nas, da bo nekoč prav na tem mestu stal nov gasilni dom. In sedaj, ko pred popolnoma izpraznjenim domom stoji bager, ki je pripravljen, da prične z adaptacijo, je tudi na obrazih gasilcev videti nasmeh in zadovoljstvo.« Nasmeha in zadovoljstva niso skrivali na svojih obrazih niti v soboto, 22. februarja, ki bo prisotnim ostala v lepem spominu, saj so v novi garaži organizirali 79. redni letni občni zbor društva.

Zbrane gasilce in gasilke je nagovoril predsednik PGD Blagovica Blaž Judež ml., ki je izpostavil, da je bilo minulo leto za gasilce iz Blagovice leto z veliko pridobitvijo. Dočakali so izgradnjo novega gasilskega doma, ki jim bo omogočal boljše delovanje društva, urejene prostore in s tem še večje veselje do njihovega dela. »Kljub gradnji je naše poslanstvo potekalo nemoteno. Operativa je redno izvajala vaje, s katerimi je pridobivala nova znanja in krepila staro kot tudi izvažala vse intervencije na pomoč.«

V letu 2019 so se udeležili 34 intervencij, na katerih niso beležili nobene poškodbe članov PGD Blagovica ter opravili 246 ur in pol. Za nemoteno delovanje operative so financirali le najnujnejšo opremo, saj je bila večina finančnih sredstev namenjena dokončanju izgradnje Gasilskega centra.

Mladinska ekipa tik pred uvrstitvijo na olimpijado, med člani deset novih višjih gasilcev

Leta 2019 so se kot najštevilčnejše društvo v občini udeležili občinskega tekmovanja Gasilske zveze Lukovica, organizirali dve veselici, poleg izgradnje novega Gasilskega centra organizirali še srečanje veteranov regije Ljubljana III, ki se ga je udeležilo preko 500 gasilcev. Članice PGD Blagovica so organizirale srečanje članic GZ Lukovica v telovadnici Podružnične šole Blagovica,

Svoje vrste so v lanskem letu okrepili. Med gasilci iz Blagovice je bilo kar deset tečajnikov od skupno 16 iz petih gasilskih društev, ki so opravljali tečaj za višjega gasilca na nivoju Gasilske zveze Lukovica, postalo višjih gasilcev ter bodo svoje znanje uporabljali ter ga prenašali na mlajše generacije. Udeležili so se še obnovitvenega tečaja za bolničarja, tečaja za strojnika, tečajev za specialnosti in obnovitvenih tečajev na nivoju Gasilske zveze Slovenije, kot so tečaj za gašenje notranjih požarov modul B, obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca, tečaj za inštruktorja, tečaj za gašenje notranjih požarov modul A, tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata, tečaj za vodjo intervencij in tečaj za posredovanje v dvocevnih predorih.

Na področju tekmovanj so bili gasilci in gasilke zelo dejavni, kar je stalnica v njihovem društvu. Devet ekip se je udeležilo tekmovanja GZ Lukovica na regijsko tekmovanje pa jih je odšlo sedem. Zelo se je izkazala tudi mladinska ekipa, ki se je uvrstila v zadnji krog kvalifikacij na olimpijado v Švici. Čeprav jim je za las ušlo želeno mesto za uvrstitev, so gasilci in gasilke na Občnem zboru s ponosom izpostavili njihov trud, zavzetost na treningih in doseženi rezultat.

Gasilski center že v delni uporabi

Zbrani udeleženci so prisluhnili enajstim poročilom, med drugim tudi predsednika Gradbenega odbora Igorja Trdina, ki je lepo pozdravil vse zbrane goste, med katerimi je bila tudi županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar in predstavniki ostalih štirih gasilskih društev, ter izpostavil, da je občni zbor v novem, suhem in toplem Gasilskem centru nekaj posebnega, ki jim veliko pomeni. »Dolgo smo čakali nanj, veliko truda smo vložili vanj, aktivno smo se borili zanj, včasih tudi z mlini na veter in nenazadnje veliko smo tvegali, ko smo se odločili za ta projekt, čeprav smo vsak korak naredili s tehtnim premislekom in preudarno. Danes oziroma že nekaj mesecev je ta naš trud poplačan in viden tako od blizu kot tudi od daleč, a vendar največ pomeni naše notranje zadovoljstvo, da nam je uspelo. Ponosni smo na prehojeno pot, da smo se dobro odločili in bi se brez pomislekov še enkrat podali v to, da smo nam in našim zanamcem pustili neizbrisen pečat, torej objekt, ki je stabilen, funkcionalen, racionalen in nenazadnje lep in ki bo gasilsko dejavnost v Blagovici dvignil še na višjo raven, kot jo ima že sedaj.«

Ideje in načrte imajo gasilci tudi za prihodnja leta. V Gasilskem centru Blagovica bo potrebno urediti status in namembnost mansarde, povečati funkcionalne površine ob objektu skladno s prostorskim aktom, kar pomeni, da se bo prestavila lokalna cesta na Golčaj. Pri izkopu gradbene jame za objekt se je delno videlo, da bo zaradi dotrajanosti potrebno urediti podporni zid ob Radomlji. Celoten gasilski center bo potrebno še opremiti, da bo zares funkcionalen, ob čemer so se na občnem zboru zahvalili Občini Lukovica, ki iz proračunskih sredstev zagotavlja večji delež sredstev za gradnjo in opremljanje objekta ter GZ Lukovica in vsem ostalim gasilskim društvom za vso podporo pri projektu.

Za leto 2020 je želja predsednika PGD Blagovica, da se pomoč članov, ki so se s svojo aktivnostjo izkazali na obeh uspešno izpeljanih gasilskih veselicah v minulem letu prenese tudi na pomoč in delovanje skozi vse leto. Tudi predsednik komisije za mladino Andraž Štrukelj se je zahvalil vsej gasilski mladini, ki redno sodeluje pri vseh aktivnostih in jih spodbudil, da bo tako tudi v prihodnje.

Avtor: Lea Smrkolj

Gasilski center Blagovica: Marec 2020 Objekt tik pred uporabnim dovoljenjem.

Za nami je redni letni občni zbor, na katerem smo vam želeli nov gasilski center Blagovica pokazati še iz drugih do sedaj še ne videnih zornih kotov. Pripravili smo poseben video s posnetki objekta iz najrazličnejših kadrov, da boste objekt spoznali še na ta način tudi tisti ki si ga niste uspeli ogledati v živo.

Sicer pa je objekt trenutno v začasni uporabi, zaključuje pa se priprava dokumentacije za uporabno dovoljenje. V njem domujejo naša operativna vozila, imeli smo tudi že sestanke in občni zbor, potekajo pa tudi že prve praktične vaje operativcev. Prav tako pa smo v pričakovanju prve opreme za garažo in garderobe, da preselimo tudi zaščitno in reševalno opremo v nove prostore.

Gasilski center Blagovica: 54. – 56. teden gradnje_November 2019 Zaključna dela in delna odprava pomanjkljivosti

Za nami je še zadnji mesec gradnje november 2019. V tem mesecu so potekala zaključna dela na objektu od kovinskih balkonskih ograj, nosilcev in skob za plezanje v stolpu, do pleskarskih del in montaž zadnjih notranjih vrat. Po pregledu objekta s strani nadzora in obeh investitorjev pa so se delno tudi odpravile pomanjkljivosti.

Ta mesec so se torej na začetku najprej odvijala zaključna dela predvsem znotraj objekta. Vgradila so se zadnja notranja vrata in izvedli zaključki talnih oblog ter obrob. Izvedla so se zadnja dela na kovinskih ograjah in skobah ter nosilcih za plezanje v stolpu. Prav tako so bila izvedena zaključna dela pri oknih z vgradnjo odkapnih profilov na zračnikih. Vse skupaj je bilo pogoj za zaključevanje pleskarskih del v notranjosti objekta. Izvedli so se tudi vsi zahtevani testi in meritve vgrajenih inštalacij in opreme, ki so potrebni za izkaz zanesljivosti objekta. Prav tako pa so se na balkone vgradile zunanje balkonske ograje v inox izvedbi.

Po zaključenih delih smo najprej gasilci nato pa še skupna komisija z nadzorom in občino Lukovica izdelali zapisnik o ugotovljenih pomanjkljivostih, ki jih je izvajalec delno odpravil do konca meseca, ko je bil z zapisnikom o preostalih pomanjkljivostih objekt tudi formalno prevzet od izvajalca. V drugi polovici meseca pa smo opravili tudi večino primopredaj vgrajenih sistemov, inštalacij in opreme (garažna vrata, zunanja vrata in okna, kurilnica in strojne inštalacije).

Tudi za ta mesec smo v spodnji galeriji pripravili utrinke z objekta, seveda smo ob prvi priložnosti preizkusili velikost novih garaž. Ker je objekt praktično končan smo pripravili tudi video galerijo za boljši prikaz vseh etaž.

Gasilski center Blagovica: 49. – 53. teden gradnje_Oktober 2019 Oporni zid, zunanja ureditev, asfaltiranje, ploščice, kurilnica, kovinarska dela, elektro inštalacije, razsvetljava, garažna in notranja vrata ter še marsikaj…na koncu pa še dan odprtih vrat.

Za nami je mesec oktober, mesec v katerem se je na objektu in v njegovi okolici dogradilo največ do sedaj. Dela so se izvajala intenzivno na vseh segmentih, veliko tudi ponoči, objekt pa je z vsakim dnem bolj dobival končno podobo. Ne samo objekt, uredila se je tudi vsa zunanja ureditev ob objektu vključno z asfaltiranjem dvorišča.

V prvih dneh oktobra je bilo na gradbišču veliko videti predvsem v okolici gasilskega centra. Ta je za funkcionalnost objekta in delovanje gasilske enote ključnega pomena, da se zagotavlja primerno povezanost operativnih prostorov z cestnim omrežjem in drugimi okoliškimi ureditvami. Izvajala so se zemeljska dela pri izkopu za gradnjo opornega zidu in pri urejanju dvorišča, dokončno se je uredila odvodnja meteornih voda z dvorišča in funkcionalnih utrjenih površin ob objektu, zgradil se je nov oporni zid ob lokalni cesti proti Golčaju in ob pritoku Radomlje z namenom erozijskega in poplavnega varovanja. Vgradili so se robniki ob pohodnih površinah okrog objekta in ob dvorišču. Vgradile so se vse potrebne inštalacije pred izvedbo ustroja parkirišča. V sredini meseca je bila izvedena še voziščna konstrukcija na dvorišču in pred vhodom, nato pa 15. oktobra tako pričakovano asfaltiranje ko smo. Z vgradnjo metličenega betona 3 dni za tem med opornim zidom in objektom pa je zunanja ureditev že izkazala svojo po našem mnenju res premišljeno obliko, ki nam bo omogočala vse naše dejavnosti pred objektom. Tudi v nadaljevanju meseca oktobra so še potekala dela ob objektu z urejanjem humisuranja zelenic, nasipavanjem tampona ob objektu in ureditvijo vseh peskolovov za meteorno vodo s strehe objekta.

Medtem pa je v samem objektu potekala vrsta zaključnih gradbenih in obrtniških del. Nadaljevalo se je intenzivno delo pri polaganju ploščic, saj so površine teh res velike. Najprej so bile položene v notranjosti objekta, nato pa še na obeh balkonih. Sledilo pa je čiščenje in fugiranje teh površin. Skozi ves mesec so potekala intenzivna dela na strojnih inštalacijah s poudarkom na hidravličnih vezavah in namestitvi opreme v kurilnici. Tako smo proti koncu meseca v objektu prvič tudi uspešno ogrevali prostore. Po objektu je bilo še pred tem zvezano vse vodovodno omrežje in vgrajene vse pipe in ventili, tako da je tudi pritekla prvič voda. Dobavljena in zmontirana je bila vsa sanitarna oprema. Ob koncu meseca je bil dobavljen in zmontiran tudi zunanji dimnik. Na področju elektro inštalacij in opreme, kjer so prav tako dela potekala zelo intenzivno skozi celoten mesec, so se izvedle vse vezave razdelilnih omaric, povezave do čistilne naprave in drugih zunanjih porabnikov, izbrana, dobavljena in zmontirana vsa svetila, domofoni in druga elektro oprema, dobavljena in zmontirana glavna strežniška omara, ki bo namenjena tudi drugim funkcijam, izveden celotno strelovodno omrežje objekta, izdelana električna in regulacijska vezava kurilnice in druga dela tega sklopa. V tem mesecu se je dokončno izvedlo tudi toplotno izoliranje podstrehe in vsi strešni preboji prezračevanja. Velik slop del je bil opravljen na področju kovinarskih del. Izvedene so bile vse notranje INOX ograje ob stopniščih in v stolpu, izvedena INOX nosilna konstrukcija balkonskih ograj. Prav tako pa so bile izvedene nove pocinkane stopnice do podstrehe ter vzpenjalne skobe do razgledne ploščadi stolpa vključno z montažo pocinkanega pokrova z dostopnimi vrati. Poleg navedenega pa so potekala slikopleskarska dela v vseh prostorih, ki so notranjost le teh še polepšala. Povsem konec meseca pa smo se razveselili vgradnje novih in sodobnih garažnih vrat s čimer smo vso vgrajeno opremo in inštalacije tudi zavarovali pred morebitnimi nepridipravi. Tudi notranja vrata so bila delno vgrajena že pred novembrskimi prazniki.

Ker je z vsemi naštetimi deli objekt dobil skoraj končno podobo smo na dnevu odprtih vrat 27. oktobra vse skupaj predstavili krajanom, katerih odziv e bil na lepo nedeljsko popoldne res lep in tudi zanimanje za objekt je bilo veliko. 31. oktobra in 2. novembra smo se člani PGD Blagovica zopet izkazali, saj smo izvajalcu del priskočili na pomoč pri čiščenju objekta. Predvsem naše punce, pa tudi nekaj fantov, so se zaradi obilice dela res »namatrale« ampak rezultati so res lepi objekta pa z njimi tudi. Veseli pa nas tudi dejstvo da so pomoč delavcem ponudili tudi sosedi, saj so pridno prinašali kavice in razne druge priboljške predvsem za tiste, ki so delali pozno v noč ali med prazniki, zato se tudi tem krajanom ponovno zahvaljuejmo.

Sedaj je gasilski center tako rekoč skoraj gotov in izgleda res lepo in sodobno, kot smo ves ta čas projektiranja in gradnje želeli. Seveda pa nas v novembru čaka še piljenjen določenih podrobnosti, da bo objekt res popoln in ga bomo lahko tudi začeli uporabljati.

Kako pa je vse skupaj potekalo v intenzivnem oktobru več v spodnji galeriji slik.

« of 2 »